Geluidsverwachting.nl app

Heb jij de app al gedownload? Via de app kun je als omwonende gemakkelijk bouwinformatie en de geluidsverwachting vinden over het windpark bij jou in de buurt. Als je binnen een straal van 2 km woont, kun je ook je geluidservaring delen. Op deze pagina vind je alle informatie over de Geluidsverwachting.nl app.

Download hier de (gratis) app

Iedereen in de betrokken A16-gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert kan – na het doorgeven van de locatie – inzien hoeveel geluid en slagschaduw te verwachten is van het windpark in de buurt en hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op actuele weersomstandigheden. Maar dat zijn slechts cijfers. Omdat geluid door de ene persoon heel anders beleefd wordt dan door de andere persoon, is het mogelijk om anoniem via de app ervaringen te delen. Met deze feedback brengen we de beleving in kaart en krijgen we meer inzicht in hoe geluid en slagschaduw van de windmolens van Energie A16 wordt ervaren.

Hoe ervaren omwonenden de windmolens?

Meer weten?

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je per thema een aantal veelgestelde vragen.

1. Feedback geven

Nee, er is geen ondergrens. Als we als provincie verbanden ontdekken en bepaalde patronen zien in de scores onder welke omstandigheden mensen (veel) hinder ervaren, kunnen we daar op anticiperen. We gaan dan samen met de ontwikkelaars van de windmolens kijken of we er iets aan kunnen doen.

De windmolens van Energie A16 staan permanent onder controle bij de ontwikkelaars. Door middel van software wordt direct ingegrepen wanneer er iets mis is. Daarbij is geluid niet de bepalende factor, eerder veiligheid. Een feedbackmelding op de app leidt niet tot direct ingrijpen. Als we zien dat er bovenmatig veel hinder wordt ervaren door meerdere mensen, gaan we samen met ontwikkelaars kijken onder welke omstandigheden die hinder optreedt en wat we daaraan kunnen doen.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de exploitant. In de app via ‘Nieuws & Info’ en het tabblad ‘informatie’ vindt u de benodigde gegevens.

Het is fijn om op zoveel mogelijk momenten feedback door te geven. Zo krijgen wij – en de ontwikkelaars – een representatief beeld.

Jazeker, graag zelfs. Meestal geven mensen alleen feedback op de momenten dat zij hinder ervaren. Maar het is voor ons ook zeker interessant om te zien wanneer er geen hinder wordt ervaren. Op die manier leren we steeds beter hoe mensen windmolens ervaren onder verschillende omstandigheden.

Ja, je kunt in principe de totaalscore beïnvloeden door vaak achter elkaar de feedbackbutton in te drukken. Hier zijn wij waakzaam op, door niet alleen naar het totaal aantal feedbackmeldingen te kijken, maar ook naar het aantal locaties vanwaar deze meldingen afkomstig zijn.

De windparken zijn in de app verdeeld over drie clusters: noord, midden en zuid.

  • Noord: windpark Klaverspoor en windpark Streepland.
  • Midden: windpark Zonzeel en windpark Nieuwveer.
  • Zuid: windpark Galder, winderpak Hazeldonk-Oost, windpark Hazeldonk-West en windmolen de Waaijenberg.

Als je bijvoorbeeld in de buurt van de noordelijke windturbines woont, zie je de verwachtingen van alle windmolens die bij cluster noord horen.

Ja, wanneer je een feedbackcijfer doorgeeft, heb je de mogelijkheid om de feedback te onderbouwen met een opmerking. Zo kun je bijvoorbeeld doorgeven van welke windmolen je last hebt of wat voor soort geluid je hoort. Dit helpt ons om de oorzaak van het probleem beter te achterhalen.

Nee, dat is niet mogelijk. De rode lampen branden op basis van wettelijke voorschriften. In de toekomst zal de zogenoemde transpondertechniek geïnstalleerd worden op de windmolens langs de A16. Dan zullen alleen rode lichten branden op het moment dat vliegtuigen de windmolens naderen. 

2. Verwachting: geluidsproductie

Het geluid is gebaseerd op de specificaties van de windmolen: type, vermogen, ashoogte en noise mode. Daarnaast hebben we ook rekening gehouden met andere factoren zoals de omgeving en weersomstandigheden

Het is niet zo dat bij hoge geluidsverwachting actief en direct wordt ingegrepen. De windmolens van Energie A16 voldoen aan de wettelijke geluidseisen. Dat betekent dat de windmolens gedurende het jaar gemiddeld niet meer dan 47 dB Lden geluid produceren op de gevel van een woning. Het kan zijn dat het geluid op bepaalde momenten hoger is, maar het jaartotaal moet daaronder liggen.

Als we zien dat er bovenmatig hinder wordt ervaren door meerdere mensen, gaan we samen met ontwikkelaars kijken onder welke omstandigheden die hinder optreedt en wat we daaraan kunnen doen.

De daadwerkelijke productie is onderdeel van de bedrijfsgegevens van de windmolenexploitant. Die gegevens worden in principe niet naar buiten gebracht.

Als ontwikkelaar van de app (Arcadis) houden we rekening met allerlei omstandigheden om een zo goed mogelijke geluidsverwachting weer te geven. Daarbij gaan we voor de geluidproductie van de windmolens uit van gegevens van de turbinefabrikant. Die gegevens zijn gebaseerd op veldmetingen.

Nee, de windmolens worden niet uitgezet op het moment dat omwonenden overlast ervaren. Wanneer het hard waait, maakt een windmolen meer geluid. Als dat meer geluid zou zijn dan de vergunning toestaat worden in dat geval de windmolens gepitcht en worden de rotorbladen in de ‘noise mode’ gezet. Dat betekent dat deze schuiner gezet worden, zodat de wind er beter doorheen kan. Dat gebeurt door de windmolenfabrikant en zorgt voor minder geluid. Er wordt dan echter ook minder stroom geproduceerd.

Ja, we houden rekening met zowel lage als hoge frequenties en nemen dus het hele geluidsspectrum mee.

Het is goed om te vermelden dat het bij deze iconen gaat om relatief geluid: het ene geluid ten opzichte van het andere geluid. Achter de schermen doen we een voorspelling van het verkeers- en omgevingsgeluid t.o.v. van het geluid van de windmolens.

Als voor uw locatie het verkeersicoontje altijd wit is, woont u waarschijnlijk op een dusdanige afstand van de A16 en de windmolens dat het verkeersgeluid altijd overheersend is, ook als er ’s nachts minder verkeer is. Het zou ook kunnen dat het toevallig in de periode dat u heeft gekeken minder heeft gewaaid, waardoor de windmolens minder geluid maakten. Als het verkeersicoontje volledig wit is verwachten wij dat u de windmolens op dat moment nauwelijks zult waarnemen. Mocht u het echter anders ervaren geef dan vooral feedback via de app, want dat kan ons helpen de verwachtingen te verbeteren. 

Het geluid van een windmolen kent een spectrum aan hoge en lage geluiden. De verwachting die de app weergeeft is gebaseerd op het geluid op de gevel. Het is voor alle geluidbronnen gangbaar om het geluid buiten op de gevel te beoordelen. Geluiden met een lage frequentie hebben een langere golflengte en dringen daardoor beter een woning binnen. Dit kan inderdaad als hinderlijk worden ervaren. Bij de normstelling voor het geluid op de gevel is echter rekening gehouden met het geluid wat dan voor een gemiddelde woning binnenshuis kan worden verwacht. Als het geluid binnenshuis hoger is dan verwacht zou dit door middel van gevelisolatie eventueel kunnen worden verbeterd. In het kader van de milieuvergunning wordt het geluid echter buiten op de gevel beoordeeld.

3. Verwachting: energieopbrengst

De verwachte energieopbrengst die zichtbaar is in de app, is gebaseerd op een windpark dat volledig in productie is. Gedurende de testfase zal dit de daadwerkelijke productie dus waarschijnlijk iets overschatten.

4. Anonimiteit

Wij maken voor iedere woning binnen een cirkel van 2 kilometer rond de windmolens een geluidsverwachting. Vanuit Arcadis noemen we dat voorspellingspunten. Wanneer er feedback binnenkomt, kijken we achter de schermen d.m.v. coördinaten of de melding afkomstig is van zo’n voorspellingspunt, zodat de feedback kan worden gekoppeld aan het verwachte geluidniveau, de verwachte slagschaduw en de verwachte weersomstandigheden. 

Meldingen zijn nooit te herleiden naar een persoon. U hoeft en kunt voor het gebruik van de app ook geen persoonsgegevens in te vullen, dus wij weten ook niet wie de gebruikers van de app zijn. Om een beeld te krijgen uit welk deel van de omgeving de feedback afkomstig wordt de feedbackdata per postcodegebied gegroepeerd. Zo is dan zichtbaar van welk postcodegebied de feedback afkomstig is en waar dit gebied ligt, maar niet van welk adres de feedback afkomstig is.  

Achter de schermen linken we alle feedbackmeldingen per locatie aan een voorspellingspunt. De feedback voor de verschillende locaties wordt alleen geanonimiseerd gepresenteerd door de feedbackdata voor het midden van een postcodegebied weer te geven. We houden wel bij van hoeveel verschillende locaties de meldingen afkomstig zijn. De GPS-coördinaten worden bij het doorgeven van feedback met een zekere nauwkeurigheid geregistreerd, maar deze informatie wordt door Arcadis met niemand gedeeld. De feedback wordt alleen in geanonimiseerde vorm gepresenteerd. Ook Arcadis weet niet wie de gebruikers van de app zijn, dus de feedback is nooit terug te herleiden naar een persoon.

5. Resultaten en terugkoppeling

Vanuit het projectteam Energie A16 komt er in principe een maandelijks rapport met resultaten via de Geluidsverwachting.nl app en de website energiea16.nl. In mei 2023 komt het eerste rapport.

Als provincie staan we in regelmatig contact met de ontwikkelaars van de windparken. De feedback uit de app bespreken we regelmatig met hen. Ook ontvangen zij de maandrapporten.

Als we zien dat er bovenmatig hinder wordt ervaren door meerdere mensen, gaan we samen met ontwikkelaars kijken onder welke omstandigheden die hinder optreedt en wat we daaraan kunnen doen.

6. Klachten

Het is goed om te vermelden dat niet iedere klacht leidt tot een onderzoek vanuit de OMWB. Dat gebeurt pas wanneer er meerdere klachten binnenkomen. De OMWB is hierop toegerust en beschikt over geluidsapparatuur voor het uitvoeren van metingen en onderzoeken.

Laten we vooropstellen dat de app geen rechtstreeks klachtenkanaal is. De app is bedoeld om de geluidsbeleving over langere tijd te monitoren. Op basis van de feedback kunnen wij als provincie in overleg gaan met de ontwikkelaars van de windparken over mogelijke maatregelen.