Democratie & Energie #2: windmolens

In de Leerlijn Democratie & Energie van de ‘Wij maken Nederland academie’ worden ervaringsdeskundigen op het gebied van energie en democratie bij elkaar gebracht, om te identificeren hoe een gedragen energietransitie gerealiseerd kan worden. Op donderdag 5 februari vond de tweede bijeenkomst plaats in Den Bosch: met als casus de (nog-te-bouwen) windmolens langs de A16. 

Het doel van deze tweede bijeenkomst in Den Bosch was om te kijken naar een provinciaal inpassingsplan wat de verdeling van windmolens per provincie werd vastgesteld. Werkt deze opstelling en zo ja, waarom? Er werd gediscussieerd over de voordelen van deze samenwerking en hoe deze ook in andere projecten kan worden toegepast. De belangrijkste inzichten waren:

  • Heldere rolverdeling cruciaal in bestuurlijke samenwerking (GS aanspreekbaar op ruimtelijke kwaliteit, B&W op lokale & financiële participatie);
  • Zorg voor participatiekaders vanuit de gemeenteraden, zodat het een gedeeld proces is (ook al is de provincie in the lead);
  • Plaats volksvertegenwoordigers op de eerste rij in bijeenkomsten, niet in de toeschouwersrol;
  • Investeer in het creëren van een gelijk speelveld in de samenleving: de ene energiecoöperatie/bewonersorganisatie is de andere niet;
  • Streef niet naar 100% consensus. In plaats daarvan: onderzoek de overwegende bezwaren van gemeente(raden)/inwoners/belangenorganisaties en probeer deze op te lossen;
  • Ondersteun medebestuurders: maak zichtbaar dat het een gezamenlijk proces is door aanwezig te zijn op elkaars bijeenkomsten. Wees aanspreekbaar. Dit geldt ook voor volksvertegenwoordigers;
  • Koppel beleidsurgentie aan gebiedsurgenties.

Zie hier het hele verslag van de tweede bijeenkomst van de leerlijn Democratie en Energie.

Bron: Wij maken Nederland