Gemeente Breda en dorps- en wijkraden zetten handtekening onder Lokale Energie Agenda

V.l.n.r.: Paul Bindels – Wijkraad Buitengebied Zuid-West, Greetje Bos – wethouder, Gilina Baaiijc – Dorpsraad Prinsenbeek, Bert vd Haar- Stichting Bewonerscomité Haagse Beemden Marian Verheij – Dorpsraad Princenhage

De gemeente Breda en de Dorpsraad Princenhage, de Dorpsraad Prinsenbeek, de Wijkraad Haagse Beemden en de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West zetten op 10 juni 2020 hun handtekening onder de Lokale Energie Agenda (LEA). In de LEA staan afspraken over hoe de opbrengsten van de windmolens die langs de A16 komen te staan, ingezet gaan worden. De overgang naar niet-fossiele brandstoffen moet hierdoor sneller gaan en makkelijker worden.

Samen met gemeente Breda voeren de 4 dorps- en wijkraden de acties uit de LEA uit. De projecten uit de LEA gaan over energie besparen, duurzame energie opwekken op daken en communicatie en bewustwording. Acties die in de LEA zijn omschreven helpen mee aan het behalen van de landelijke doelstelling, namelijk de CO2-uitstoot met 49% verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Klimaatakkoord van Parijs en van Nederland.

Proefprojecten
Deze zomer doet de Raad van State uitspraak over de windmolens langs de A16. Vooruitlopend hierop starten de voorbereidingen voor sleutelprojecten in elke wijk/dorp: de Dobbelsteen in Princenhage, dorpsplein/kerk/pastorie in Effen, het kerkgebouw in Prinsenbeek en een pilot met CO2-gestuurde ventilatieboxen in de Haagse Beemden, waar op dit moment bij heel veel woningen de warmte letterlijk de lucht in gaat.
Het plan is om via het samenwerkingsverband Energie A16 woningen te isoleren en zonnepanelen op daken te plaatsen. In principe kan iedereen daar gebruik van maken, ook sportverenigingen en het MKB.

Wethouder Greetje Bos hierover: “Energietransitie begint bij mensen en hun motivatie voor verandering. De wijze waarop deze lokale agenda tot stand is gekomen, getuigt van een gezamenlijk gevoel dat we aan de slag moeten. De goede samenwerking van de wijk en dorpsraden met de gemeente in het project energie A16 is hier een mooi voorbeeld van. Ik ben blij dat we samen dit traject gelopen hebben. Belangrijk is dat met deze Lokale Energie Agenda gedragen en concrete projecten worden voorgesteld om deze wijken en dorpen te verduurzamen. Op die manier versnellen de windmolens de lokale energietransitie”.

Wat vooraf ging
Op 3 april 2019 hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Breda, Drimmelen Moerdijk en Zundert, ontwikkelaars, belangenorganisaties, een aantal stichtingen en de Bredase wijk- en dorpsraden hun handtekening onder het ‘Convenant Energie A16’ gezet. Deze partijen spraken af dat 25% van de winst van de winst uit de windmolens wordt geïnvesteerd in projecten om de energietransitie in de A16 zone, waaronder in de gemeente Breda te versnellen. Investeringen in energieprojecten zorgen voor energiebesparingen, die vervolgens weer kan leiden naar nieuwe investeringen. De ambitie is om op die manier een blijvende beweging lokaal op gang te krijgen.