Partijen tekenen convenant over energietransitie langs de A16

De samenwerking rond de energietransitie langs de A16 krijgt een vervolg. Afgelopen 3 april zetten vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening onder een nieuw convenant. Daarmee geven de partijen aan dat de samenwerking ook na de plaatsing van windmolens in dit gebied voortgezet wordt.

Dit nieuwe convenant was nodig, omdat het oude convenant vooral ging over de samenwerking rond de ruimtelijke plannen voor windmolens in het gebied. Nu Provinciale Staten in september 2018 het Provinciaal Inpassingsplan hebben vastgesteld, dat de komst van de windmolens mogelijk maakt, ontstaat een nieuwe situatie. Met het nieuwe convenant geven partijen aan zich ervoor in te zetten dat de samenwerking een vervolg krijgt, onder meer door de lokale participatie te ondersteunen met het ontwikkelen van lokale initiatieven die de energietransitie in versnelling brengen.

Omdat in dit proces een goede samenwerking met bewoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen onontbeerlijk is, kregen ook zij de mogelijkheid om door ondertekening van het convenant hun steun voor deze samenwerking kracht bij te zetten. Ruim twintig organisaties maakten hiervan gebruik.

Nieuw convenant ‘Energie A16’

Op 3 april ondertekenen de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert een nieuw convenant ‘Energie A16’. In dit convenant maken de partijen afspraken over de samenwerking na het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16.

De realisatie van windenergie in de A16-zone heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en provincie op het vlak van de transitie naar duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en de omgeving. De opbrengsten van de windmolens komen deels ten goede aan de samenleving. Deze opbrengsten komen ten goede aan de energietransitie in het gebied.

Met dit nieuwe convenant worden afspraken gemaakt om de samenwerking in de zone rond de A16 voort te zetten. Naast de betrokken overheden is ook de samenwerking met andere partijen hiervoor van belang. Iedereen die zich in wil zetten voor de energietransitie langs de A16 is dan ook van harte uitgenodigd om mee te ondertekenen. Hoe dit precies plaats zal gaan vinden, wordt op een later moment duidelijk.

Programma 3 april

  • 16.30u Inloop
  • 16.40u Welkom en opening door gemeente Breda
  • 16.45u Lancering website EnergieA16
  • 16.55u Panelgesprek met bestuurders en enkele vertegenwoordigers uit het gebied
  • 17.15u Ondertekening van het convenant
  • 17.30u Informele borrel en gelegenheid tot medeondertekening door partners

 Locatie is Zalencentrum De Ruimte, Heuvelstraat 52B in Breda.