Omwonenden over de komst van 28 windmolens langs de A16: 'We blijven graag op de hoogte'

Dit jaar worden 28 windmolens gebouwd langs de A16 in West-Brabant. Om te onderzoeken in hoeverre de inwoners van de vier gemeenten bekend zijn met het project en hoe zij denken over de komst van de 210 meter hoge windturbines, hebben de vier gemeenten een vragenlijst uitgezet onder hun inwoners. In dit artikel delen we enkele resultaten en reacties. Tipje van de sluier: er wordt heel verschillend gedacht over de komst van de windmolens.
Energie A16: geen onbekend begrip

In totaal hebben 270 inwoners uit gemeente Breda (49), Drimmelen (55), Moerdijk (91) en Zundert (73) de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de invullers ligt tussen de 41 en 67 jaar. Daarnaast is zowel om de mening gevraagd van mensen die dicht bij de windmolens wonen (binnen een straal van 2 kilometer) als mensen die wat verder weg wonen (buiten een straal van 2 kilometer). De nabije buren (binnen 2 kilometer) zijn over het algemeen bekender met het project Energie A16 dan mensen die wat verder weg wonen. Ruim 80% wist namelijk vóór het ontvangen van de vragenlijst al dat langs de A16 in West-Brabant bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen werken aan schone energie. Geen onbekend begrip dus.

Komst van de windmolens: yay of nee?

Over de komst van de windmolens zijn de meningen bijzonder evenredig verdeeld tussen positief, neutraal en negatief. Zo worden de windmolens door 39% van de ondervraagden omarmd: “We moeten groene energie en technologie inzetten om op een slimme manier meer uit de natuur te halen.” Ook wordt het belang van de energietransitie door voorstanders niet uit het oog verloren: “Ik juich alle ontwikkelingen toe die ons helpen om de energietransitie mogelijk te maken”. Daarentegen zou een derde de komst van de windmolens maar al te graag willen tegenhouden. Als voornaamste redenen worden horizonvervuiling en te veel overlast voor direct omwonenden genoemd: “Windmolens ontsieren het landschap, geven (geluids)overlast aan mensen die in de buurt wonen en zijn gevaarlijk voor vogels.” Enkele tegenstanders staan open voor alternatieven: “Als alle huizen en bedrijventerreinen voorzien worden van zonnepanelen, hoeven die lelijke molens niet geplaatst te worden.” De overige 30%? Die staan neutraal tegen de komst van de windmolens.

Lokale projecten: hoe zit het nu?

Een kwart van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Wanneer deze projecten van start gaan, moet iedereen mee kunnen doen. Op dit moment geven de onderzoeksresultaten aan dat meer dan de helft van de invullers (58%) niet bekend is met deze mogelijkheid. “Wat wordt bedoeld met het rendement uit de windmolens? En, waarom wordt maar 25% lokaal eigendom en niet meer?” Daar hebben we eerder al eens antwoord op gegeven in dit artikel.

Veel informatie over de windmolens, maar soms onduidelijk

Aan alle respondenten die bekend zijn met het project Energie A16, zijn enkele vragen gesteld over de communicatie- en informatievoorziening. Zo geeft bijna de helft (47%) aan (zeer) goed geïnformeerd te zijn: “Ik ontvang duidelijke informatie via meerdere kanalen.” Daarentegen is 16% ontevreden over de informatievoorziening en heerst er vooral onduidelijkheid over de lokale energieprojecten. “Er wordt weinig info verstrekt over lokale maatregelen die genomen worden als gevolg van de opbrengsten van de windmolens.” Omwonenden ontvangen informatie over Energie A16 vooral via de gemeente (47%), de media (45%) en het project Energie A16 zelf (30%).

Kortom: de één vindt windmolens een goede manier om schone energie op te wekken, de ander ziet liever geen windmolens gebouwd worden. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we de informatievoorziening van het project Energie A16 verbeteren (waar trouwens vier op de vijf invullers tevreden over is).