Partijen tekenen convenant over energietransitie langs de A16

De samenwerking rond de energietransitie langs de A16 krijgt een vervolg. Afgelopen 3 april zetten vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening onder een nieuw convenant. Daarmee geven de partijen aan dat de samenwerking ook na de plaatsing van windmolens in dit gebied voortgezet wordt.

Dit nieuwe convenant was nodig, omdat het oude convenant vooral ging over de samenwerking rond de ruimtelijke plannen voor windmolens in het gebied. Nu Provinciale Staten in september 2018 het Provinciaal Inpassingsplan hebben vastgesteld, dat de komst van de windmolens mogelijk maakt, ontstaat een nieuwe situatie. Met het nieuwe convenant geven partijen aan zich ervoor in te zetten dat de samenwerking een vervolg krijgt, onder meer door de lokale participatie te ondersteunen met het ontwikkelen van lokale initiatieven die de energietransitie in versnelling brengen.

Omdat in dit proces een goede samenwerking met bewoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen onontbeerlijk is, kregen ook zij de mogelijkheid om door ondertekening van het convenant hun steun voor deze samenwerking kracht bij te zetten. Ruim twintig organisaties maakten hiervan gebruik.