partners

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij - BOM

De stichtingen en wijkraden werken samen met BOM Renewable Energie. BOM Renewable Energy draagt met haar professionele kennis, kapitaal en netwerk bij aan de realisatie van de windparken, zodat een optimale waarde wordt gerealiseerd voor de bewoners van de A16 zone. Ook helpt BOM Renewable Energy de stichtingen bij het opzetten en uitvoeren van de plannen voor de lokale energietransitie. Meer informatie over BOM en de energietransitie.

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen voor een gecoördineerde aanpak van de windprojecten in de A16 zone. Dit om ervoor te zorgen dat de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden en om ervoor te zorgen dat alle betrokken gelijk behandeld worden, onafhankelijk van de locatie en de gemeentegrenzen. Meer informatie over PNB en de windprojecten A16. 

gemeenten A16 Zone

De betrokken gemeenten in de A16 zone hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de windprojecten, met name in het streven naar zo min mogelijk overlast en het eerlijk verdelen van de lusten en de lasten. De gemeenten zijn nauw betrokken bij het stimuleren en faciliteren van de lokale energietransitie. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van alle inwoners, bedrijven en organisaties die in de gemeentes gevestigd zijn. Het doel is dat iedereen mee kan doen en dat de energietransitie, woongenot en kostenbesparing hand in hand gaan.

De betrokken gemeenten zijn:

Breda

Breda wil voor 2044  CO2-neutraal en klimaatbestendig zijn.  CO2-neutraal betekent dat we netto geen CO2 meer uitstoten; klimaatbestendig dat we onze wijken en dorpen zodanig hebben ingericht dat ze voorbereid zijn op klimaatverandering en de gevolgen daarvan.  Via het Uitvoeringsprogramma klimaat van de gemeente proberen we deze doelstelling te realiseren. GroenPlein Breda is het duurzaamheidsknooppunt van Breda waar veel informatie is te vinden over duurzaamheidsthema’s waaronder de energietransitie.Het Klimaatfonds van Breda verstrekt leningen tegen een lage rente om projecten te realiseren die bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de stad. Contactpersoon:  Paul Paree  pg.paree@breda.nl

Drimmelen

De gemeente Drimmelen heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. We wekken dan evenveel hernieuwbare energie op als we verbruiken. De Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) beheert de financiële middelen die beschikbaar komen uit de opbrengst van de molens langs de A16. In de Drimmelse Energie Agenda (DEA) worden concrete projecten benoemd die bijdragen aan een verdere verduurzaming van onze energievoorziening en die met de genoemde middelen gefinancierd kunnen worden. Samen met onze bedrijven en actieve bewoners(groepen) maken we Drimmelen in 2040 energieneutraal. Meer informatie over gemeente Drimmelen

Moerdijk

De gemeente Moerdijk draagt graag bij aan de strijd tegen klimaatverandering en het bouwen van een duurzame samenleving. Een belangrijke stap hierin is het duurzaam opwekken van de elektriciteit die we gebruiken. Dat bereiken we deels met de windmolens langs de A16. Voor de gemeente Moerdijk is het belangrijk dat onze bewoners en bedrijven zelf ook voordeel hebben van de windmolens. Dit kan onder andere met geld uit het Energietransitiefonds, waar een deel van de opbrengst van de windmolens in terecht komt. Daarmee versnellen we in samenwerking met bewoners, bedrijven en Stichting Energietransitie Moerdijk de energietransitie met lokale projecten. Het is voor ons belangrijk dat iedereen kan meedoen met deze projecten. Voor meer informatie: contact gemeente Moerdijk

Zundert

De gemeente Zundert streeft naar een duurzame gemeente en wil in dialoog met inwoners en ondernemers zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. De kernwaarden groen, gedreven en gemeenschapszin staan hierbij centraal. Voor informatie: gemeente@zundert.nl

stichtingen en wijk- en dorpsraden

Een belangrijke rol is weggelegd voor de stichtingen en wijk- en dorpsraden, die zich zullen inzetten voor de bewoners van de A16 zone. Samen met de gemeenten zetten zij zich in om met de winst uit de windmolens projecten te starten langs de A16, met als doel energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Bewoners, organisaties en bedrijven die mee willen denken over de lokale energieagenda, kunnen zich bij de contactpersonen van de stichtingen en dorps- en wijkraden melden. Het streven is dat iedereen in het dorp of de wijk ervan kan profiteren

STEM (Moerdijk)

Stichting Energietransitie Moerdijk heeft als doel om in de gemeente Moerdijk de energietransitie aan te jagen en te versnellen. STEM zal  de omslag van een fossiele energiehuishouding naar een duurzame Co2-neutrale energiehuishouding  bevorderen.  STEM betrekt zoveel mogelijk partijen ( bewoners, bedrijven, verenigingen, organisaties en het gemeentebestuur). De afspraken worden vastgelegd in een lokaal energie akkoord (LEA). STEM beheert, in samenwerking met Energiefonds Brabant, de geldstromen uit de windmolens, ten behoeve van de LEA. Voor nadere informatie: info@stemoerdijk.nl

STED (Drimmelen)

De STED heeft van de gemeente Drimmelen de opdracht gekregen om een Drimmelense Energie Agenda (DEA) samen te stellen, samen met andere  maatschappelijke organisaties en instellingen in de gemeente. In de DEA worden projecten opgenomen ter bevordering en realisatie van de energietransitie. Het doel: Drimmelen energieneutraal in 2040. Op basis van de DEA worden de opbrengsten van de windmolens ingezet, in eerste instantie voor projecten in de dorpskernen in de buurt van de windmolens: Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Wagenberg en Terheijden. Op een later moment zullen de opbrengsten ook worden besteed aan projecten in de kernen Made en Drimmelen. 

Windcent (Zundert)

WindCent stelt voor de gemeente Zundert een Lokaal Energie Akkoord op(LEA). Dit is een plan voor de Energie transitie van alle inwoners van de gemeente Zundert.

Wijk- en dorpsraden Breda

In de A16 zone trekken het Dorpsplatform Prinsenbeek, Dorpsraad  Princenhage en de Wijkraden Haagse Beemden  en Buitengebied  Breda Zuid West  actief in de werkeenheid Wind  A16  met elkaar en met de gemeente Breda  samen op om  sleutelprojecten op te starten die lokaal de energietransitie versterken. Deze projecten worden mede gefinancierd met de winst uit de windmolens. De betrokken wijk- en dorpsraden in Breda zijn:

Dorpsplatform Prinsenbeek (Breda)

Haagse Beemden (Breda)

Dorpsraad Princenhage (Breda)

Meer informatie over Dorpsraad Princenhage

Contactpersoon: Marian Verheij  marian.verheij@ziggo.nl

 

Buitengebied Breda Zuid-West (Breda)

ontwikkelaars windparken

De windparken worden ontwikkeld, gebouwd en beheerd door ontwikkelaars. Dit zijn partijen die de kennis en ervaring hebben om de windprojecten met zo min mogelijk overlast te realiseren, en te zorgen voor een optimale opbrengst uit de windmolens. Per cluster werken vaak meerdere ontwikkelaars samen. De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor alle technische aspecten rondom de bouw en het beheer van de windparken en zullen onder meer zorgdragen voor informatie over het bouwproces aan de directe omgeving. Meer informatie over de ontwikkelaars volgt.