Partners

Gemeenten langs de A16

De betrokken gemeenten langs de A16 hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de windmolens. Zeker als het gaat om het eerlijk verdelen van de lusten en de lasten. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het stimuleren en faciliteren van de lokale energietransitie. Daarbij kijken zij naar de belangen van alle inwoners, bedrijven en organisaties. Het doel is dat iedereen mee kan doen en dat de energietransitie, woongenot en kostenbesparing hand in hand gaan.

Gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk zet zich in voor een duurzame toekomst, onder andere door het opwekken van energie met windmolens langs de A16. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners en bedrijven zelf ook voordeel hebben van de windmolens. Een deel van de winst van de windmolens komt daarom in het Energietransitiefonds. Dit geld is voor lokale energieprojecten waaraan iedereen kan meedoen. 

Gemeente Drimmelen

De gemeente Drimmelen streeft ernaar dat alle energie die we in 2040 binnen de gemeente verbruiken, duurzaam en op eigen grondgebied wordt opgewekt. Door minder te verbruiken hoeven we ook minder op te wekken. Daarom is het verduurzamen van woningen en gebouwen één van de speerpunten in de energietransitie.

Gemeente Breda

De gemeente Breda wil in 2044 CO2-neutraal en in 2050 klimaatbestendig zijn. Dat betekent dat de stad dan geen CO2 meer wil uitstoten. En dat wijken en dorpen voorbereid zijn op klimaatverandering en de gevolgen daarvan. 

Gemeente Zundert

De gemeente Zundert streeft naar een duurzame gemeente en wil in dialoog met inwoners en ondernemers zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. De kernwaarden groen, gedreven en gemeenschapszin staan hierbij centraal.

Stichtingen en wijk- en dorpsraden

Een belangrijke rol in de lokale energietransitie is weggelegd voor de stichtingen en wijk- en dorpsraden. Samen met de gemeenten zetten zij zich in om met de winst uit de windmolens projecten te starten langs de A16, met als doel energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Als je een goed idee hebt, kun je je melden bij de stichting in jouw gemeente.

STEM (Moerdijk)

Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) is een onafhankelijke stichting die de gemeenschap in de gemeente Moerdijk helpt bij het versnellen van de lokale energietransitie. Dit doet STEM door met de kernen Lokale Energie Agenda’s op te stellen en het Energietransitiefonds te beheren. Uitgangspunten in de aanpak van STEM zijn een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten, iedereen moet mee kunnen doen en het rendement (25%) uit de windmolens langs de A16 wordt als hefboom ingezet voor energieprojecten. 

STED (Drimmelen)

De Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) beheert het rendement (25%) uit de windmolens langs de A16. Ook heeft STED de opdracht gekregen om een Drimmelens Energie Akkoord (DEA) samen te stellen. In de DEA zijn projecten opgenomen die de energietransitie versnellen, gericht op no-regret maatregelen (zon op dak en isolatie), en die met de genoemde middelen gefinancierd kunnen worden.

Windcent (Zundert)

Stichting WindCent stelt voor de gemeente Zundert een Lokale Energie Agenda (LEA) op. In deze agenda zijn richtingen genoemd over hoe het rendement (25%) uit de windmolens langs de A16 ingezet kan worden om de energietransitie in samenwerking met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties in de gemeente Zundert te versnellen. 

Wijk- en dorpsraden Breda

In de A16 zone trekken het Dorpsplatform Prinsenbeek, de Dorpsraad Princenhage en de Wijkraden Bewonerskomitee Haagse Beemden (BEKOM) en de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West actief samen op om  sleutelprojecten op te starten die lokaal de energietransitie versterken. Deze projecten worden mede gefinancierd uit het aandeel van 25% rendement uit de windmolens. 

Ben je benieuwd naar welke duurzame maatregelen je kunt treffen in jouw woning? Wil je op een andere manier bijdragen aan de energietransitie? Of wil je meer informatie over hoe jouw gemeente werkt aan de energietransitie? Kijk dan op deze pagina naar waar je terechtkunt in jouw gemeente.

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen voor een gecoördineerde aanpak van de windprojecten in de A16 zone. Dit om ervoor te zorgen dat de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden en om ervoor te zorgen dat alle betrokken gelijk behandeld worden, onafhankelijk van de locatie en de gemeentegrenzen. 

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij - BOM

De stichtingen, wijk- dorpsraden werken samen met BOM Renewable Energy. BOM Renewable Energy draagt met haar professionele kennis, kapitaal en netwerk bij aan de realisatie van de windmolens, zodat een optimale waarde wordt gerealiseerd voor de bewoners van de A16-zone. Ook helpt BOM Renewable Energy de stichtingen bij het opzetten en uitvoeren van de plannen voor de lokale energietransitie.

Ontwikkelaars windmolens

De windparken worden ontwikkeld, gebouwd en beheerd door ontwikkelaars. Dit zijn partijen die de kennis en ervaring hebben om de windmolens met zo min mogelijk overlast te realiseren, en te zorgen voor een optimale opbrengst uit de windmolens. Per cluster werken vaak meerdere ontwikkelaars samen. De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor alle technische aspecten rondom de bouw en het beheer van de windparken. Op deze pagina lees je meer over welke ontwikkelaars in welke clusters actief zijn.