Raad van State in basis akkoord met plan Windenergie A16, provincie past punten aan

De provincie Brabant gaat enkele punten in het inpassingsplan Windenergie A16 opnieuw bekijken. Dat gebeurt na een tussenuitspraak door de Raad van State die 23 beroepen tegen het plan bekeek. De aanpassingen gaan over de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines, vooral in situaties waarbij er in de omgeving al windturbines staan of andere windturbines gepland zijn. De provincie krijgt een half jaar de tijd voor een herstelbesluit.

Het inpassingsplan Windenergie A16 gaat over in totaal 28 windmolens in vier clusters in de zone naast de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven. Ze wekken samen 100MW aan energie op, dat betekent stroom voor 150.000 huishoudens. Het plan is belangrijk voor de provincie om de klimaatdoelstelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent in 2050.

Aanpassingen inpassingsplan

 De Raad van State benoemt 9 onderdelen die eenvoudig kunnen worden hersteld. Voor twee punten heeft de provincie tijdens de zitting al oplossingen aangedragen en deze zijn door de Raad van State overgenomen. Het gaat over het voorkomen van stapelen van geluidsbelasting in het totale plan en over een redactionele aanpassing van de tekst.

Op de resterende 7 punten volgt nog een aanpassing van het plan:

  • Punt 3:

In het algemeen moet de provincie uitgebreider uitleggen waarom de komst van nieuwe molens niet leidt tot meer slagschaduw op plekken waar nu al molens staan.

In het plan wordt opgenomen dat er geen zo genoemde stapeling mag plaatsvinden zodat daar waar windmolens staan, de overlast niet groter wordt dan dat deze nu is.

  • Punten 4,5,6:

Zonzeel/Nieuwveer: De gemeente Breda heeft eerder een vergunning verleend voor windmolens die echter nooit gebouwd zijn. Maar zolang deze vergunning bestaat, kan de bouw van nieuwe windmolens op vrijwel dezelfde locatie niet toegestaan worden.

De aanvrager van deze oude vergunning heeft aangeven deze te willen laten intrekken door de gemeente.

  • Punt 7:

Zonzeel/Nieuwveer: De bestaande windmolen moet uit bedrijf worden genomen om de komst van een nieuwe mogelijk te maken.

De huidige en toekomstige eigenaren zijn hiermee al akkoord maar dit moet alsnog opgenomen worden in het inpassingplan.

  • Punt 8:

Zonzeel/Nieuwveer en Hazeldonk-West: Er is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat er binnen het plan ruimte is om tot 20 meter te schuiven met de exacte plek van de windmolen. Dit kan tot gevolg hebben dat de geluidsnorm overschreden wordt.

Het plan wordt op dit punt aangepast.

  • Punt 9:

Hazeldonk-West: Bedrijven ondervinden nu al slagschaduw van molens in België. De slagschaduw van deze en de nieuwe molens mag niet leiden tot onaanvaardbare overlast. De Raad van State wil een betere onderbouwing waarom daarvan geen sprake zal zijn in dit deel van het plan.

De door Raad van State gevraagde aanpassingen moeten door Provinciale Staten binnen een half jaar worden vastgesteld. Daarna volgt de definitieve uitspraak en daarmee zal het inpassingsplan dan onherroepelijk zijn.

Aparte procedure Galder

De Raad van State doet in deze zaak geen uitspraak over een procedure specifiek over de bouw van de windmolens bij knooppunt Galder. Het gaat hier om de verleende vergunning Wet natuurbescherming waarbij bezwaarmakers stellen dat de komst van drie windmolens het leven van de aanwezige vleermuizen bedreigt. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State hierover oordeelt.

Het proces voor de aanleg van de windmolens is gestart in september 2016, in september 2018 is het inpassingplan Windenergie A16 vastgesteld door Provinciale Staten. Provincie, de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, omwonenden en bedrijven zijn vanaf het begin actief betrokken. Dit gebeurde via informatieavonden op locatie, windsafari’s en diverse excursies. Uit dit proces is onder meer duidelijk naar voren gekomen dat geluid het belangrijkste punt is voor de omwonenden en daarmee is bij de inpassing dan ook rekening gehouden.

Reacties

Ontwikkelaar Vattenfall van 6 windmolens in cluster Klaverpolder (gemeente Drimmelen en Moerdijk):

 

Vattenfall heeft tevreden gereageerd op de uitspraak Raad van State. Die oordeelde dat de plannen voor het windpark bij knooppunt Klaverpolder aan de A16 door kunnen gaan. De Raad van State oordeelde wel dat de provincie Noord-Brabant nog enkele punten in het inpassingsplan Windenergie A16 moet herzien. Het gaat hierbij om aanpassingen voor andere windmolenparken langs de A16. Vattenfall gaat nu verder met de voorbereidingen om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de bouw. Lees hier het bericht op de projectwebsite.

Gemeente Moerdijk

“Na zo’n lange periode van intensief voorbereiden wil je natuurlijk gewoon vooruit”, legt wethouder Désirée Brummans uit. “We hebben met de vier gemeenten, provincie, lokale stichtingen en belanghebbenden een zorgvuldig proces doorlopen en mogen terugkijken op een aangename samenwerking. Bijzondere waardering heb ik voor de betrokkenheid, het meedenken en zeker ook het geduld van onze inwoners uit Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg en onze eigen lokale Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM).” De gemeente bekijkt nog welke gevolgen de uitspraak heeft voor de planning van de andere afspraken, zoals onze lokale energieprojecten. Lees hier het persbericht van de gemeente Moerdijk. 

Gemeente Zundert

Wethouder de Beer is tevreden met deze tussenuitspraak: “We zijn een stap dichterbij, de Raad van State is in basis akkoord. Het is van groot belang dat dit proces zorgvuldig verloopt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we over een half jaar aan de slag kunnen. In de tussentijd gaan we in Zundert uiteraard volop door met de energietransitie. We geven samen met Stichting WindCent uitvoering aan de Lokale Energie Agenda. Zo geven we inwoners advies over energie besparen via buurtacties en staan er in het najaar verschillende collectieve acties gepland over zonnepanelen en isoleren.” Lees hier het persbericht van de gemeente Zundert.

Cluster Zonzeel: 6 windmolens

‘Samen met de provincie Noord-Brabant bekijken we de motivatie van de uitspraak en en zullen we de gewenste aanpassingen in het plan doen om aan de vereisten tegemoet te komen’, aldus Pim de Ridder namens de ontwikkelaars bij Zonzeel  (Traais Energie Collectief, Eneco en Pure Energie). Lees hier het bericht op de projectwebsite.