Voordat de windmolens kunnen komen: de werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk langs de A16

In gesprek met Edwin Janssen, projectmanager Enexis Netbeheer

Een windmolen laten draaien kost behoorlijk wat inspanning. En dat begint al ver voordat een windmolen wordt opgebouwd en geplaatst. Immers, de energie die de molen opwekt moet probleemloos naar het al bestaande elektriciteitsnet kunnen stromen. Ook voor de 28 windmolens van Energie A16 zijn verschillende werkzaamheden in de grond nodig. Samen met Edwin Janssen, projectmanager Enexis Netbeheer, de netbeheerder in Noord-Brabant, kijken we terug én vooruit voor een overzicht van werkzaamheden.

Voorafgaand

Al in 2017 begon het werk voor Enexis Netbeheer (hierna te noemen Enexis). Toen kwam de aanvraag binnen vanuit de provincie, namens de betrokken ontwikkelaars, om in het gebied 100 MW energie op te wekken met windmolens, en om die aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. De eerste vraag die dan gesteld wordt, is: wat is het dichtstbijzijnde aansluitpunt? En, is er voldoende aansluitcapaciteit op dat punt? Op basis daarvan worden de eerste plannen gemaakt: de benodigde nieuwe routes van kabels (kabeltracé’s genoemd) en de benodigde capaciteit van die kabels.

De eerste plannen komen terecht in een eerste technisch ontwerp. Natuurlijk wordt er dan ook rekening gehouden met al bestaande infrastructuur. Want, het is druk in en boven de grond: kabels en leidingen voor gas, water, riolering, elektra, internet en telefonie, gevaarlijke pijpleidingen, de snelweg, Prorail, watergangen, gebouwde omgeving. Zo zouden de nieuwe kabels eigenlijk dwars onder het nieuwe industrieterrein bij Lage Zwaluwe door moeten. Maar dat bleek niet handig. Nu wordt een compleet klaverblad van de snelweg doorkruist. Een enkele boring van ongeveer 300 meter lang. En zo hebben we ons laten vertellen, dat is lang.

En niet te vergeten: grond, weilanden en tuinen zijn vaak van mensen, en daar kun je niet zomaar onderdoor. Dan komt het zogenoemde ‘verkrijgen van zakelijk recht’ om de hoek kijken. Enexis voert dan gesprekken en maakt financiële afspraken met grondeigenaren om in hun grond te mogen werken. En ook om nadien, bij bijvoorbeeld eventuele storingen, in de grond te mogen. In het A16-gebied speelt dit onderwerp voornamelijk in het gebied tussen Etten-Leur en Zundert.

Voordat de nieuwe kabels dan kunnen komen, worden nog verschillende grondstudies uitgevoerd: archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek, onderzoek naar milieuvervuiling, onderzoek naar niet gesprongen explosieven en veldtesten met een grondradar. Ook die zijn in de A16 zone allemaal uitgevoerd de afgelopen jaren.

In december 2020 werden de vergunningen voor de 28 windmolens langs de A16 onherroepelijk. Al die tijd, vanaf 2017, werkte Enexis daardoor met een zeker risico dat er überhaupt geen windmolen zou komen.

Vanaf juni 2021
  • Bij knooppunt Galder komt Windpark Galder met 3 windmolens van ontwikkelaar Pure Energie. Daarvoor moet het elektriciteitsnetwerk van het verdeelstation Breda knooppunt Princeville (bij de Ikea) tot aan het knooppunt Galder (met de A58) uitgebreid worden. Dat is inmiddels gedaan met zogenaamde ‘gestuurde boringen’, dat zijn boringen die onder de grond door gaan, waardoor er geen sleuven gegraven hoeven te worden. Door de geboorde leidingen komen dan later nieuwe elektriciteitskabels. Aannemers Baas en Heijmans Infra voerden de werkzaamheden uit in opdracht van Enexis. Door deze versterking wordt ook een start gemaakt met de netuitbreiding verder naar het zuiden, richting Hazeldonk.
  • Op 5 juli 2021 vond een digitale (door RIVM-maatregelen) informatieavond in Zundert plaats, georganiseerd door Enexis, over een nieuw te bouwen verdeelstation. Het bestemmingsplan moet worden aangepast om het nieuwe verdeelstation van 194 m2 te kunnen inpassen in de omgeving. Als de bestemmingsplanprocedure is doorlopen en een definitieve vergunning is verleend, kan pas worden begonnen met de bouw van het nieuwe verdeelstation.
September 2021
  • In het zuiden van Breda (cluster Hazeldonk-Oost) en Zundert (cluster Hazeldonk-West) komen in totaal 8 windmolens van Energie A16, gebouwd door verschillende ontwikkelaars. Om het elektriciteitsnetwerk richting en in Zundert toekomstbestendig te maken, komen er kabelverbindingen vanuit het verdeelstation in Etten-Leur tot aan een nieuw te bouwen verdeelstation in Zundert. Het nieuwe tracé is ongeveer 20 km lang. Er wordt in september 2021 gestart met de boorwerkzaamheden hiervoor, de planning is dat dit nieuwe kabeltracé gereed is in het eerste kwartaal van 2022.
Oktober 2021
  • Bij knooppunt Zonzeel komt Windpark Zonzeel met 6 windmolens van ontwikkelaars Eneco, Pure Energie en Izzy Projects (één windmolen is onderdeel van het Traais Energie Collectief, TEC). Om die windmolens aan te sluiten komt er een nieuw kabeltracé vanuit Moerdijk, van ongeveer 13 km lang. In oktober 2021 wordt gestart met de werkzaamheden, volgens planning is dit tracé in het derde kwartaal van 2022 gereed.
Najaar 2022
  • Volgens planning zijn in het najaar van 2022 alle uitbreidingen die nodig zijn op het elektriciteitsnet in het A16-gebied afgerond, en kunnen de windmolens worden gebouwd én aangesloten.

Wil je meer informatie van Enexis Netbeheer zelf, of contact opnemen? Lees hier verder.