Voorwaarden bomenactie

Ik stem als deelnemer van de bomenactie in met de volgende voorwaarden.

 • Bewoner als omwonende van de geplaatste en/of te plaatsen windmolens aanspraak maakt om deel te nemen aan de “bomenactie” bestaande uit het kunnen bestellen van bomen en/of heesters middels een inschrijfformulier, de levering en aanplanting van de bomen en/of heesters;
 • Bewoner geeft, in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming, toestemming om zijn of haar persoons- en adresgegevens te registreren en te delen met de aan de bomenactie verbonden leveranciers;
 • Bewoner verklaart dat de beoogde locaties waar de bomen en/of heesters aangeplant worden in volledig eigendom is en/of indien bewoner de beoogde locatie niet in volledig eigendom heeft dat overeenstemming is bereikt met de (mede)eigenaar om de bomen en/of heesters op de beoogde locaties te planten;
 • Bewoner staat ervoor in dat de locatie(s) waar de bomen en/of heesters aangeplant worden goed toegankelijk zijn voor de leverancier. Met goed toegankelijk verstaan wij dat met (hand)gereedschap en/of klein materieel de locatie(s) bereikbaar moet zijn;
 • Bewoner staat ervoor in dat de locaties waar de bomen en/of heesters aangeplant worden ‘plant klaar’ zijn, hieronder verstaan wij:
  • Voldoende vrije ruimte voor aanplant (minimaal 2x 2 meter per boom/heester);
  • Locaties zijn voorzien van grond/teelaarde;
  • Locaties zijn vrij van bestratingsmateriaal;
  • Ondergrond is vrij van obstakels zoals: puin, boomwortels, kabels en leidingen;
  • Voor zover een bewoner dit behoort of kan weten is de bodem vrij van verontreinigingen;
  • Eventuele overtollige grond wordt in de nabijheid van de plantgaten verspreid;
 • Bewoner stemt in dat, indien de middels het inschrijfformulier gekozen boom- en/of heesters niet voorradig zijn, in overleg met de leverancier actief zal worden gezocht naar een passende alternatieve boom en/of heester;
 • Bewoner stemt in dat de voertaal met het Participatiefonds Wind A16 B.V. en met de leverancier van de bomen en/of heesters in het Nederlands geschiedt;
 • Bewoner verklaart dat bij eventuele schade aan hun eigendommen veroorzaakt door de werkzaamheden die vallen onder de “Bomenactie”, waaronder het leveren, verplaatsen en/of aanplanten van de boom en/of heester, het Participatiefonds Wind A16 B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige vorm van geleden schade. Indien u van mening bent dat als gevolg van de bomenactie schade is ontstaan dient u zich rechtstreeks tot de leverancier te wenden;
 • Bewoner verplicht zich de bomen en/of heesters goed en op een juiste wijze, volgens de aanbevelingen van de leverancier, te verzorgen en dat deze bomen en/of heesters een lang en gezond leven tegemoetzien. Hieronder valt het tijdig en veelvuldig water geven, zeker in de eerste levensjaren van de bomen en/of heesters.