Wat betekent de tussenuitspraak van de Raad van State voor de aanpassingen vanuit de provincie?

Aan het woord: Marc van de Ven, ruimtelijk projectleider provincie Noord-Brabant

De Raad van State heeft in de tussenuitspraak in juli 2020 9 onderdelen benoemd die eenvoudig kunnen worden hersteld. Marc van de Ven en Erik Bruggink hebben als projectleiders sinds de tussenuitspraak hard gewerkt op het provinciehuis aan een herstelbesluit. Op 11 september 2020 hebben Provinciale Staten hierover positief besloten. Marc: “Daarmee zijn alle benoemde punten door de Raad van State aangepast en opgelost.”

Waar gingen de punten precies over? Marc: “Voor drie punten heeft de provincie tijdens de zitting in februari 2020 al oplossingen aangedragen en deze zijn door de Raad van State overgenomen. Het gaat over het voorkomen van stapelen van geluidsbelasting in het totale plan en over redactionele aanpassingen in de tekst.”

Schuifruimte

Marc vervolgt: “Bij het bepalen van de exacte locaties van vier windmolens was er in het plan nog enige schuifruimte van enkele tientallen meters mogelijk. Maar omdat dit schuiven kan leiden tot een overschrijding van de geluidshinder, is de tekst en de verbeelding aangepast zodat de exacte locatie van de windmolens nu vaststaat.

Oude vergunning

Een ander punt ging over een eerder verleende vergunning door de gemeente Breda voor de bouw van twee kleinere windmolens bij Nieuwveer,” aldus Marc. “Deze windmolens zijn nooit gebouwd, maar zolang deze vergunning bestond, kon de bouw van nieuwe windmolens niet toegestaan worden. De aanvrager van de oude vergunning heeft de vergunning inmiddels laten intrekken door de gemeente Breda. Ook was onvoldoende rekening gehouden met een bestaande windmolen, De Kroeten. Deze is inmiddels buiten werking gesteld. Ook dat is opgelost.

Slagschaduw op woningen en bedrijven

Marc: “Een laatste punt ging over slagschaduw in het zuidelijke gebied, bij Hazeldonk-West. Een aantal woningen heeft daar nu al te maken met slagschaduw van windmolens in België. De extra slagschaduw van de nieuwe molens mag niet leiden tot nog meer overlast. Als oplossing is besloten dat de nieuwe windmolens geen nieuwe slagschaduw toevoegen. Dat doen we met een zogenaamde stilstandvoorziening. Voor een tweetal bedrijven waar medewerkers slagschaduw ondervinden, hebben we extra onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de slagschaduw in de plansituatie aanvaardbaar is en dat er dus sprake is van een goede ruimtelijke ordening.”

Hoe gaat het nu verder?

Het herstelbesluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien van 22 september 2020 tot en met 2 november 2020. Het is mogelijk om gedurende de inzagetermijn beroep in te stellen tegen de wijzigingen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad kan overwegen de betreffende appellanten en de provincie opnieuw te horen. Maar het is ook mogelijk dat zij nu voldoende informatie heeft en met dit herstelbesluit tot een definitieve uitspraak komt. We verwachten een definitieve uitspraak in het eerste kwartaal van 2021. Daarmee zijn de vergunningen voor de bouw van de geplande 28 windmolens onherroepelijk.